Cải tạo

Cải tạo

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sau một thời gian hoạt động, vận hành thường xuống cấp và không đạt kết quả.